Olga.M

T : 175    B : 83    W : 59   
H : 89    S : 24.5   

Hair : Dark Blonde    Eye : Grey