Sasha

T : 173    B : 84    W : 60   
H : 88    S : 24.5   

Hair : Blonde    Eye : Grey