Sasha

T : 173    B : 85    W : 58   
H : 87    S : 24.5   

Hair : Dark Blonde    Eye : Green